... Zadzwoń: 12 684 23 11 ... info@talio.com.pl

Nasi prawnicy zajmują się doradztwem prawnym z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa administracyjnego, a także prawa Unii Europejskiej, specjalizując się w szczególności w zagadnieniach:

Prawa spółek handlowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa, przygotowanie projektów aktów założycielskich Spółki i jej rejestrację w Rejestrze Przedsiębiorców.

Nasi Klienci mogą liczyć ponadto na porady w kwestii łączenia się podmiotów prawa handlowego (m. in. fuzje, przejęcia), a ponadto w sprawach z zakresu likwidacji spółek.

Ściśle współpracujemy z dwiema kancelariami notarialnymi, co sprawia, że podejmowane przez nas działania są szybkie i efektywne.

 

Prawa transportowego

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży transportowej, a zdobyte doświadczenie i znajomość specyfiki stosunków prawnych występujących w tym kręgu przedsiębiorców sprawia, że sprawnie poruszamy się w tej gałęzi prawa, reprezentując interesy Klientów w sporach pomiędzy przewoźnikami czy też spedytorami, odbiorcami i nadawcami towarów, a także organami kontrolującymi przewóz (np. ITD).

Prawa budowlanego

Świadczymy usługi z zakresu prawa budowlanego zarówno w sporach zaistniałych pomiędzy przedsiębiorcami (np. pomiędzy inwestorem, a wykonawcą), jak również w sprawach z udziałem Klientów indywidualnych (np. w sytuacji stwierdzenia wad, usterek budowlanych).

Naszą uwagę skupiamy na zagadnieniach prawnych związanych z całym procesem budowy: od uzyskania odpowiednich pozwoleń na budowę do odbioru końcowego budowli, niejednokrotnie mając do czynienia również z ujawniającymi się po odbiorze końcowym wadami oraz obciążeniami z tytułu kar umownych.

 

Prawa konkurencji i konsumentów

Szybko rozwijający się rynek handlu i usług sprawił, że coraz częściej zajmujemy się sprawami z zakresu prawa konkurencji i konsumentów.

Naszym celem jest niesienie pomocy prawnej słabszemu uczestnikowi rynku usług, jakim niewątpliwie, w zestawieniu z przedsiębiorcą, jest konsument.

Ponadto, prowadzone przez nas sprawy dotyczą również ochrony konkurencji, czyli przede wszystkim zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją, nadużywaniem pozycji dominującej czy też kontrolą koncentracji (np. fuzje).

 

Prawa pracy

Doradztwo z zakresu prawa pracy obejmuje kompleksową obsługę w zakresie stosunków pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, reprezentowanie w sporach wynikłych na tym tle, jak również udzielanie opinii i porad prawnych z zakresu prawa pracy, dotyczących zagadnień począwszy od procedury zatrudnienia pracownika do momentu rozwiązania z nim stosunku pracy.

Prawa zobowiązań, rodzinnego, spadków

Wśród usług z dziedziny prawa zobowiązań oferujemy m. in. doradztwo w zakresie sporządzania umów, jak również analizę i opinię prawną konkretnej umowy.

Ponadto, oferta obejmuje prowadzenie sprawy o zapłatę odszkodowania m. in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, czy też z tytułu wyrządzenia szkody. Niejednokrotnie prowadziliśmy również przed Sądem sprawy naszych Klientów przeciwko ubezpieczycielom.

W zakresie prawa rodzinnego oferujemy prowadzenie przed Sądem sprawy o rozwód, ograniczenie praw rodzicielskich, jak również doradztwo prawne związane z zagadnieniami z  zakresu stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.

Obsługa prawna obejmuje również doradztwo w zakresie prawa spadkowego związane m. in.: z dziedziczeniem ustawowym, działem spadku, jak również reprezentację w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, które jest pierwszym krokiem w uregulowaniu kwestii związanej z sukcesją majątku po osobie zmarłej.

 

Prawa własności, w tym własności intelektualnej

Oferta z tego działu prawa cywilnego zawiera kompleksową obsługę prawną, związaną z takimi zagadnieniami jak: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W związku z szybkim rozwojem rynku towarów i usług, który spowodował wzrost znaczenia prawa własności intelektualnej, oferujemy również doradztwo prawne z zakresu prawa autorskiego oraz patentów i znaków towarowych.

 

MODELE WSPÓŁPRACY

Wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawniczych pozwoliło nam opracować kilka podstawowych modeli współpracy z Klientem, które uwzględniają specyfikę prowadzonej działalności oraz struktury w jakich działa, dzięki czemu nasza oferta jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań wymagającego Klienta.

Stała obsługa prawna

Polega na kompleksowej obsłudze prawnej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach której zajmujemy się rozwiązywaniem problemów prawnych, które pojawiają się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, reprezentowaniem Klienta przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami i podmiotami. Stała obsługa prawna obejmuje również przygotowywanie umów, ich negocjowanie oraz finalizowanie czy też sporządzanie opinii prawnych.

W ramach stałej obsługi prawnej zajmujemy się również tworzeniem nowych lub przekształcaniem i likwidacją już istniejących podmiotów prawa handlowego.

Jednorazowe zlecenie poprowadzenia sprawy

Oferta skierowana do przedsiębiorstw, jak również do osób fizycznych, które nie oczekują stałej obsługi, a jedynie poprowadzenia konkretnej sprawy. Może to dotyczyć zarówno reprezentacji przed Sądem powszechnym lub administracyjnym, organem egzekucyjnym albo inną instytucją, ale także przygotowania Umowy Spółki, rejestracji, przekształcenia lub likwidacji podmiotu prawa handlowego.

Różnica pomiędzy stałą obsługą prawną, a jednorazowym zleceniem wyraża się w skali – jednorazowe zlecenie dotyczy bowiem poprowadzenia konkretnie oznaczonej sprawy, natomiast stała obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje swym zakresem wszystkie zagadnienia, które pojawiają się lub mogą pojawić się w toku prowadzenia działalności.

Ponadto stała obsługa prawna oprócz komfortu posiadania stałego wsparcia prawnego, zazwyczaj jest również finansowo korzystniejsza niż finansowe warunki pojedynczo podejmowanych do prowadzenia spraw.

Doraźna pomoc prawna

Ta forma działania jest najbardziej podstawowym modelem współpracy z Klientem. Stosowana jest w przypadku, gdy Klient potrzebuje uzyskać pomoc prawną w postaci: uzyskania opinii, porady prawnej, czy też sporządzenia umowy lub pisma procesowego.

Co do zasady jej istotą jest wykonanie jednorazowej czynności.